Ekonomi och skatter

Vi vill

  • Prioritera kärnverksamheten kraftigt och begränsa övrig verksamhet
  • Att MED-styrda kommuner ska ha lägsta möjliga skattesats
  • Att skattesystemet ska vara enkelt, överskådligt och långsiktigt förutsägbart
  • Låta invånarna behålla mer av sin lön
  • Att alla skatter och avgifter förknippade med lön utförligt ska redovisas på offentliganställdas lönespecifikationer

Stat, region och kommun tar diskret in skatter och ger tillbaka med pompa och ståt. Medborgerlig Samling anser att individen bättre kan avgöra hur egna intjänade pengar ska användas än stat, region och kommun. Man borde vinnlägga sig om en väl fungerande kärnverksamhet till lägsta möjliga skattesats, vilket ökar invånarnas köpkraft. En ökad köpkraft hos invånarna gagnar verklig ekonomisk tillväxt. 

Transparens i hur skattemedel inhämtas och hur de spenderas är fullt möjligt med dagens teknik och bör eftersträvas i största möjliga mån. Detta kan motverka fusk, slöseri och onödig byråkrati samt bygga ett verkligt förtroende mellan medborgare och det offentliga.

MED Göteborg föreslår

Inför en ny, resultatbaserad styrmodell i Göteborgs Stad som minskar politikernas detaljstyrning av verksamheten. Styrningen ska handla om vision, helhet, riktning och konsekvenser. Politik är en sak, förvaltning en annan. Målet är att åstadkomma en sund organisationskultur i en välskött, effektiv och transparent organisation med etiskt ledarskap, hög kompetens och optimalt resursutnyttjande.

Göteborgs Stads utmaningar måste snarast mötas med en effektivare kostnadskontroll, resultatstyrning, uppföljning och revision. Stadens ledning måste skapa ett starkt omvandlingstryck så att hela den kommunala organisationen arbetar med ständiga förbättringar och budgetdisciplin. Fokus ska ligga på kärnverksamheterna.

Stadens utgifter ska minskas och omfördelas. Löpande jämförelser ska göras med andra framgångsrika kommuner. Kvaliteten på stadens kärnverksamheter måste höjas. Kommunala verksamheter som kan utföras av näringslivet eller civilsamhället ska avvecklas. Kommunala bolag som bedriver verksamhet på en konkurrensutsatt marknad skall säljas, kommunen skall inte konkurrera på den privata marknaden.

Bidragsfusk ska kraftfullt motarbetas och bidragssystemen måste bli mindre generösa. När reformerna har genomförts kan kommunalskatten sänkas.

MED Göteborg anser att stadens anställda ska, utan risk för arbetsrättsliga bestraffningar, kunna rapportera till oberoende part om oegentligheter, fel och brister i stadens organisation och verksamheter.

Göteborgs upphandlingsorganisation behöver reformeras. Höga krav måste alltid ställas på kompetensen bland beställarna, inte minst i stadens tekniska enheter. Det är viktigt för att säkerställa att alla upphandlingar blir korrekta, prisvärda och optimala ur olika synvinklar. En väl fungerande offentlig upphandling är ett måste i en rättsstat. Den skyddar medborgarna och ger en rättvis konkurrens mellan företagen. En väl fungerande offentlig upphandling förutsätter också att Sverige effektivt implementerar EU:s direktiv om sanktioner för myndigheter och kommuner som inte följer upphandlingsreglerna. Här finns det mycket kvar att göra i Sverige och i Göteborgs Stad. 

Eftersom Göteborgs Stads skatteintäkter sjunker samtidigt som kostnaderna ökar är det mycket angeläget för kommunen att få ordning på sina finanser så att skuldberget inte fortsätter att öka. Göteborgs bidragssystem måste bli mindre generösa och krav på motprestation ska vara en förutsättning för att få bidrag. Kommunalt stöd till olika organisationer som bedriver fritidsverksamhet för vuxna skall minskas för att på sikt helt avskaffas. Kostnaden för försörjningsstöd, föreningsbidrag och övriga bidrag uppgår till ca. 2,8 miljarder kronor årligen, vilket motsvarar 7% av stadens utgifter. Detta är mycket pengar och kontrollen är bristfällig, så här finns mycket att göra.

Genom att arbeta med utgifterna vill MED på sikt sänka skatten så att medborgarna i Göteborgs Stad själva kan bestämma mer över vad de vill använda sina pengar till.