Integration

Vi vill

  • Villkora försörjningsstöd och annat stöd till nyanlända med aktivt deltagande i svenskundervisning och samhällsorientering
  • Säkerställa att skolorna i utsatta områdena håller hög kvalitet
  • Ta bort alla kommunala bidrag till religiösa och etnokulturella föreningar

Alla invånare ska ha samma möjlighet att leva ett självständigt liv fritt från kulturella och religiösa påtryckningar, hot och våld. Som ett liberalkonservativt parti med stor tilltro till individen anser Medborgerlig Samling att en lyckad integration i det svenska samhället börjar med att skapa rätt förutsättningar och incitament. Därefter är det upp till individen att anpassa sig. Det måste löna sig att lära sig språket och anpassa sig till det svenska, sekulära samhället.

I Sverige har var och en rätt att fritt välja vilken religion eller livsåskådning man vill eller inte vill omfatta. För personer med bakgrund i mer traditionella samhällen kan det vara svårt att förstå och acceptera synen på stat och medborgare i en demokrati. Uppfattningar om lojalitet, förpliktelser, moral och rättsskipning ser ofta olika ut. 

Ju större kulturell skillnad mellan en individ och ett samhälle, desto svårare är det för individen att integrera sig. Dagens integrationsproblematik kommer till stor del ifrån oviljan hos svenska politiker att se och erkänna dessa svårigheter. En förståelse för, och ärligt erkännande av de kulturella skillnader och de problem dessa kan ge upphov till är första steget till en lyckad integration.

Det är avgörande för en lyckad integration att nyanlända redan från början får rätt verktyg att förstå det svenska språket och samhället. Det fungerar inte att överlåta vägledningen till deras landsmän vilka redan befinner sig i Sverige, eller etnisk-religiösa föreningar med kopplingar till hemlandet.

MED Göteborg föreslår

Introduktionen måste ske via svenskundervisning och utbildning i vad som förväntas i vår kultur och vårt arbetsliv i form av rättigheter och skyldigheter. Väsentligt är inte minst att förmedla vilka principer och normer som gäller i ett sekulärt, demokratiskt rättssamhälle präglat av jämställdhet, yttrandefrihet och allas likhet inför lagen. Medborgerlig Samling anser att försörjningsstöd och annat stöd ska villkoras med att nyanlända deltar aktivt i svenskundervisning och samhällsorientering om hur Sverige fungerar och vad som förväntas av dem som lever här. Det ska finnas kunskapskrav där pengarna kopplas till resultat liknande det system som finns för CSN-medel vid högskolestudier.

Att det råder ett våldsmonopol som endast staten äger, är av yttersta vikt att alla som kommer till Sverige förstår. Likaså att varken privilegier eller några former av diskriminering får förekomma i samhället baserat på kön, etnicitet, religion eller liknande. Enskilda grupper kan heller inte ta lagen i egna händer, utan det ansvaret ligger på myndigheterna, polisen och rättsväsendet. 

Staden ska verka för bättre kunskaper i svenska språket, förbättra möjligheterna att utbilda sig för att komma in på arbetsmarknaden och höja kraven på anpassning till det svenska samhället. Grundregeln är att all kommunikation från kommunen ska ske på svenska. Tolkhjälp ska endast erbjudas i de fall det är en lagstadgad skyldighet för kommunen.

Det är viktigt att skolorna i de utsatta områdena håller en hög kvalitet med duktiga och engagerade skolledare och lärare, god ordning och arbetsro. Eftersom språket är viktigt för en lyckad integration, ska barn som nyligen invandrat till Sverige tillbringa sina första skolår i en s.k. språkintroduktionsklass, där syftet är att så snabbt som möjligt kvalificera sig för den reguljära undervisningen. Undervisningen ska även innehålla element för stärkande av anpassningen till det svenska samhället, såsom undervisning rörande västerländska kärnvärden, svensk lagstiftning och svensk samhällsstruktur. Bussning av elever ser Medborgerlig Samling som djupt problematiskt. Istället bör man, genom att erbjuda goda arbetsvillkor, aktivt försöka rekrytera lärare som av olika anledningar är särskilt lämpade att jobba i skolor där andelen elever med integrationsproblem är större.

Det finns idag religiösa grupperingar som strävar efter att avveckla det rådande sekulära samhällssystemet och underordna detta religiösa lagar. Inte minst i Sveriges utanförskapsområden är dessa krafter synliga och inflytelserika. Den normativa mångkulturella idén, föreställningen om att ett värderingsmässigt splittrat samhälle är eftersträvansvärt, möjliggör för dessa grupper att få ett fotfäste i samhället. Vi vill göra upp med denna så skadliga och underminerande samhällsmodell. Därför vill Medborgerlig Samling slopa alla offentliga bidrag till religiösa samfund och etnokulturella föreningar. Detta ligger i linje med vår allmänna inställning till föreningsbidrag, där vi inte anser att man ska sponsra vuxna människors fritidssysselsättningar. MED vill överlag ta bort de flesta föreningsbidragen med undantag för barn- och ungdomsidrott.