Kultur, fritid och föreningar

Vi vill

  • Låta medborgarna, inte det offentliga, finansiera kultur, fritidsaktiviteter och föreningar
  • Upphöra med offentliga stöd till politiska, etniska och religiösa organisationer

Grundbulten i MED Göteborgs kulturpolitiska program är att förvalta befintlig och etablerad kultur och att vårda vårt kulturarv. Det innebär att kommunen tar ansvar för exempelvis museer och bibliotek, men avhåller sig från att ordna nöjen eller styra den kulturella utvecklingen. När det allmänna finansierar sådan verksamhet konkurrerar man med enskilda aktörers initiativ samt undergräver medborgarnas möjlighet att själva bestämma vilka kultur- och fritidsaktiviteter man vill finansiera. Kommunen kan möjliggöra och stötta sådana privata initiativ, men ska inte vara drivande.

Undantag kan göras för infrastruktur kring barn- och ungdomsverksamhet samt barn- och ungdomsidrotten där det finns särskilda skäl för offentligt stöd. Staden ska säkerställa att alla skolor har tillgång till gymnastiksalar och idrottsplaner. Anläggningar vars användning riktar sig till skolor och allmänheten, utan krav på delaktighet i föreningar kan vid behov finansieras av det offentliga.

Alla former av offentliga stöd till politiska, religiösa eller etniska organisationer ska upphöra med undantag för att upprätthålla skydd och säkerhet där behov finns. Den verksamhet som har offentligt stöd eller bedrivs offentligt ska vara fri från religiöst och politiskt inflytande, samt identitetspolitik och liknande. I huvudsak bör offentliga bidrag ersättas med skatteavdrag och donationer från privatpersoner och företag. På så vis kan medborgarna själva avgöra vilka organisationer och föreningar de vill stödja, istället för att det beslutet tas av det offentliga.

Biblioteken har en viktig roll och ska vara en plats för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Verksamheten ska präglas av åsiktsneutralitet och mångsidighet. Göteborgs bibliotek ska ha ett allsidigt utbud utan politisk slagsida åt något håll. Fokus ska ligga på boklån och läsning av tidskrifter, och utlåning av kommersiella filmer och musik ska upphöra. Man ska även se till att ordning, lugn och säkerhet upprätthålls i biblioteken.

Museer bör generellt organiseras som självständiga stiftelser, med stadgar som garanterar att verksamhetens mål är vård av kulturarv. Museerna måste få ett skydd mot politiska nycker och kampanjer som på längre sikt urholkar allmänhetens förtroende för politiker. Det är angeläget att ge stöd till sådan verksamhet som fungerar folkbildande. När det gäller konstmuseer, bör konstsamlingar som regel förvaltas av föreningar och stiftelser utanför den politiska sfären. Att samla konst är inte en uppgift för det gemensamma, vare sig på nationell eller kommunal nivå.

I Göteborgs Stad finns kulturhus som anordnar olika aktiviteter och verksamheter. Det kan till exempel gälla kulturarrangemang, utställningar, föredrag, tedanser, teater- och dansföreställningar, filmföreställningar, musik- och teaterfestivaler, öppna verkstäder, drama- och målarkurser, sagostunder, kurser och rådgivning. Kulturhusen kan även hysa bibliotek. Många av dessa verksamheter skulle kunna överlåtas till privata utförare, vilket möjliggör minskade kostnadsposter för kulturnämnden.

Göteborgs Konsthall är en verksamhet som inte utgör en del av kommunens kärnuppgifter. Konsthallen har bland annat i syfte att driva den urbana konstens utveckling. De har en poddserie om konstkritik som förmodligen många göteborgare inte känner till. Vissa projekt präglas dessutom av en politisk slagsida vilket inte hör hemma i offentlig verksamhet.

MED Göteborg föreslår

Vi vill, till skillnad från andra partier, att kulturnämndens ansvarsområden ska minskas och istället prioritera bibliotek, som är en viktig kunskapsbank, samt museiverksamhet och förvaltningen av Göteborgs historiska föremål och arv. Det är medborgarna, inte det offentliga, som ska bestämma vilken kultur, fritidsaktiviteter och föreningar man vill stödja och vara en del av. Därför ska inget offentligt stöd gå till politiska, etniska eller religiösa organisationer. Vi föreslår också att finansiering av Göteborgs Konsthall ska upphöra. Genom dessa omprioriteringar kan mer resurser fokuseras på kärnverksamheterna.

Enprocentsregeln är en princip som innebär att man avsätter medel för konstnärlig gestaltning motsvarande en procent av totala budgeten vid ny-, om- och tillbyggnation. Vi vill slopa kravet att förvaltningar och helägda bolag i Göteborgs Stad ska efterfölja regeln. Eftersom regeln är ett rent konsumtionsmål, utan förankring i innehåll och nytta i projekten, bör den avskaffas. En procent låter inte mycket, men för större byggprojekt kan kostnaden snabbt springa upp i mångmiljonbelopp. Dessutom är det kostsamt att undersöka och säkerställa att enprocentsregeln efterlevs i kommunen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det här inte är en eftersträvansvärd finansieringsmodell. En välritad byggnad behöver ofta inte ytterligare försköning med konstverk, och en illa ritad byggnad kan aldrig räddas med hjälp av konst.