Miljö och hållbarhet

Vi vill

  • Att ekonomisk tillväxtpolitik ska förenas med ansvar för miljön
  • Att kretsloppstänkande ska vara en viktig del av lokalpolitiken
  • Att miljöarbete ska baseras på beprövad vetenskap och erfarenhet
  • Skapa ekonomiska incitament till att öka återvinning och återanvändning

Värnandet av miljön har en framskjuten plats i den konservativa idétraditionen. Människan har, genom sin särställning, ett ansvar att förvalta vår planet med dess rika naturresurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Det är viktigt att miljöfrågor drivs utifrån fakta och evidens, där helhetssyn måste gå före ineffektiv symbolpolitik. Man måste säkerställa att åtgärder för miljön får reella effekter.

Småskalig konsumentnära elproduktion är en mycket viktig komponent i ett hållbart samhälle, speciellt i kombination med elbilar, lagring, energistyrningssystem och annan ny och kommande teknik. Genom elproduktion nära konsumenterna uppnår vi minskat beroende av elnät och mindre risk för störningar.

Just nu pågår ett omfattande arbete inom miljö- och klimatnämnden om att utveckla nya indikationer som ska användas för att uppdatera kommunens miljö- och klimatprogram. Detta är ett bra tillfälle att yrka på en bredare vision om miljö- och klimat som även tar hänsyn till klimatmässiga alternativkostnader. Utöver dessa indikationer har Göteborgs Stad de senaste åren anmält sig till flera globala och europeiska klimatprogram, däribland Horizon Zero och Green City Accord, med mål om att minska utsläpp och vara klimatneutrala innan 2030. Det är nu viktigt att se över dessa klimatmål och utvärdera exakt hur klimatomställningen skall ske, om dessa omställningar kan ha oanade konsekvenser, eller om de här klimatmålen ens är nåbara. Det får inte ses som en vinst att förhindra verksamheter i Göteborg bara för att se dem flytta till grannkommun eller till ett annat land.

Tillväxt är nödvändig för att kunna upprätthålla välfärden, samtidigt som den inte får ske på framtida generationers bekostnad. Tillväxt i förening med forskning och teknologiska framsteg är den bästa lösningen för att skapa ett hållbart och välmående samhälle. 

MED Göteborg föreslår

Vi vill att miljöarbetet, renhållningen och avfallshanteringen i Göteborg ska baseras på beprövad vetenskap och erfarenhet, med en helhetssyn och rationell analys som går före populistisk symbolpolitik och ideologiska utopier.

Kretsloppsprincipen är en central del av ett hållbart samhälle. Vi vill skapa ekonomiska incitament till att öka återvinningen och återanvändningen av plastprodukter och annat avfall. Dessutom måste producentens roll inom avfallshanteringen öka, med ett tydligt ansvar att se till att förbrukade produkter tas om hand på ett lämpligt sätt. Genom återvinning och återanvändning skapas villkor för en hållbar produktion och konsumtion. Detta stimulerar också teknik- och materialutveckling. Det är viktigt att underlätta återvinning genom god tillgänglighet och bra service på Göteborgs återvinningsstationer.

Miljöfrågor är inte ett specialistområde utan ett generellt fält som omfattar flera mycket skilda områden inom teknik, biologi och medicin. Utgångspunkten måste därför vara modern teknik och innovation – inte moralism och klimatångest. Nyttan med åtgärder för miljö och klimat måste alltid vägas mot kostnaden.