Näringsliv

Vi vill

  • Verka för minimal administration och kostnad för företagare
  • Sälja kommunala bolag där privata alternativ finns
  • Minska antalet kommunala bostadsbolag från fem till ett

Fritt företagande är grunden för tillväxt och sysselsättning i samhället. Med hög och växande sysselsättning byggs ett långsiktigt välmående samhälle som genererar skatteintäkter till offentligheten. Möjligheten till eget företagande är också integrationspolitiskt viktigt då många av de nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden har viljan att starta eget. Medborgerlig Samlings näringslivspolitik fokuserar på att skapa enklare regelverk, mindre administration och lägre kostnader för näringslivet. Det ska vara enkelt att starta och driva företag.

MED Göteborg föreslår

Kommunens roll i ett sunt näringsliv är att agera möjliggörande inom ramen för dess kärnverksamhet och erbjuda alla initiativ lika möjligheter att utvecklas på marknadens villkor. Offentlig verksamhet och dess politiker skall inte vara drivande i nyetablering av verksamheter inom vissa ideologiskt riktiga områden eller på vissa platser. Kommunen ska inte heller driva egna företagsinkubatorer, anordna event eller tävlingar.

MED Göteborg är principiellt emot kommunalt drivna bolag och menar att varken stat eller kommun ska bedriva näringsverksamhet där privata företag i konkurrens kan leverera samma varor och tjänster. Det offentliga och dess företrädare saknar både de incitament och de risker som privata företagare har. Privata aktörer riskerar sina egna pengar medan offentligt finansierad verksamhet spenderar andras pengar i form av skattemedel vilket leder till en asymmetriskt fördelad risk. Denna asymmetriska riskfördelning leder till en snedvriden konkurrens på marknaden där privata aktörer konkurreras ut av offentliga aktörer som är mycket mer okänsliga för förluster.

Dagens fem kommunala bostadsbolag ska minskas till ett. Detta bolag ska ha till uppgift att förvalta det befintliga beståndet av hyresfastigheter. Förändringen ska ske ansvarsfullt, stegvis och i takt med övriga åtgärder som beskrivs i programmet för bostäder och stadsplanering.