Vår filosofi

Vi vill

  • Ge lärarna reella möjligheter att upprätthålla studiero i klassrummet
  • Förhindra bussning av elever i Göteborgs Stad
  • Införa nivågruppering fr.o.m. årskurs 7 i ämnen som lämpar sig för detta
  • Införa språkkrav i svenska för all pedagogisk personal

Medborgerlig Samling föreslår på riksnivå en rad reformer för att återupprätta skolans kärnuppdrag – kunskapsöverföring. Skolan ska vara en plats för förmedling av kunskap och bildning från kompetenta lärare som arbetar med väl fungerande, erfarenhetsbaserade metoder. På senare år har utvecklingen gått i motsatt riktning, mot mer individuellt arbete och grupparbete, där allt större fokus läggs på att elever ska inhämta kunskap på egen hand. Ett sådant arbetssätt passar vissa elever bra, men många, speciellt lågpresterande elever, riskerar att halka efter. 

Medborgerlig Samling värnar utbildning som en statlig kärnverksamhet och avser att överföra huvudmannaskapet för den kommunala skolan till staten. Så länge skolan är en kommunal angelägenhet måste kommunen ta sitt skoluppdrag på största allvar. 

MED Göteborg föreslår

Göteborgs skolor ska präglas av kunskapsöverföring, ordning och arbetsro. De ska vara trygga och trivsamma för elever och personal. Lärare skall ha makten att garantera detta, och elever som uppvisar antisocialt beteende bör i högre utsträckning än idag avskiljas från de vanliga klasserna och sättas i egna undervisningsgrupper. I svårare fall bör eleverna placeras i särskilda undervisningsgrupper (SU grupper). SU grupperna bör då främst etableras för elever i behov av särskilt stöd, exempelvis inlärningsproblematik, social problematik eller olika funktionsnedsättningar. Det handlar om att värna alla elevers rätt till utbildning.

MED vill att Göteborgs skolor i högre utsträckning än idag ska använda sig av nivågruppering eftersom vi menar att detta är ett viktigt verktyg för att öka kunskapsöverföringen i skolan. Nivågruppering innebär att varje elev så långt som möjligt får studera på sin egen nivå tillsammans med andra elever. Vi tror att det är lämpligt från årskurs 7 och att det främst kan användas i de teoretiska ämnena. Den exakta utformningen bör beslutas av respektive skola, men lärare och skolledare bör alltså genom politiska beslut ges stöd att i högre utsträckning än idag använda sig av nivågruppering.

Medborgerlig Samling vill behålla det fria skolvalet och friskolesystemet. Nya kommunala skolor bör inrättas där det behövs. Göteborgs Stad ska stödja etableringen av friskolor för att säkerställa det fria skolvalet. Inga elever ska bussas till skolor i andra stadsdelar mot sin eller föräldrarnas vilja.

Varje skola ska utvärdera sitt arbete och ha höga förväntningar på elevernas prestationer. Det är viktigt att stadens skolledare har hög kompetens. Att de har rektorsutbildning är önskvärt, men än viktigare är att de fungerar utmärkt i rollen som chef. Samma transparens och krav på verksamhetsgranskning och resultat är en självklarhet för såväl kommunala som fristående skolor.

Skolan fyller en samhällsbärande uppgift, varför lärare bör ha tillgång till alla nödvändiga verktyg för att skapa och vidmakthålla en god studiero för alla elever. Skolan är för vissa barn ett sätt att orka fortsätta framåt även om de har det svårt hemma. Särskilda satsningar i skolan för att fånga upp barn som utsätts för våld och övergrepp i hemmet behövs. Barn behöver veta på förhand vad som är ett brott, hur och vem de ska be om hjälp om de utsätts för brott samt hur processen ser ut efter att de vågat berätta. 

MED Göteborg vill ha en väl utbyggd barnomsorg och förskola. Barngrupper och klasser måste ha en storlek så att det blir en lugn och trivsam arbetsmiljö för såväl barn som personal. Man ska ha krav på politisk neutralitet på kommunala förskolor. 

Vi vill ha språkkrav i svenska för all pedagogisk personal. Vid behov ska fortbildning i svenska erbjudas redan anställd personal.

MED Göteborg anser att familjedaghem ska kunna erbjudas till de familjer som så önskar. Det är en tillsynsform som passar särskilt bra för barn under tre år som är mer infektionskänsliga. Språkkrav i svenska ska givetvis gälla även de som arbetar som dagbarnvårdare i familjedaghem. 

Kostnadsfri specialkost i skolor och förskolor ska bara erbjudas när det är medicinskt motiverat.