Trafik och infrastruktur

Vi vill

  • Värna om invånarnas vardag, låt dem välja det transportsätt som passar bäst
  • Säkerställ tillgång till parkeringsplatser kring innerstaden
  • Säkra framkomligheten för alla trafikslag

Likt stigar som av generation efter generation har trampats upp till större leder eftersom människor har velat gå just där, ska vägar byggas för att tjäna folket. Ett infrastrukturprojekt är ett tillfälle då politiker inte bara bildligt utan även mer bokstavligt ska följa folket.

Vi har i dagens Göteborg en stor infrastrukturpolitisk skuld när det kommer till vägnätet. Med en växande stad behöver vägar rustas upp och kanske breddas, och nya vägar anläggas. Inom kommunen finns en vilja att motverka bilism och på grund av detta har man underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder vilket resulterat i trafik- och framkomlighetsproblem. Bortfallet av produktiv arbetstid alternativt en god fritid som detta innebär för stadens invånare är enormt.

MED Göteborg föreslår

En god livskvalitet i kommunen är beroende av väl fungerade transportmöjligheter. Både personer och gods behöver kunna ta sig fram på ett smidigt, prisvärt och ändamålsenligt sätt. Medborgerlig Samling jobbar för att kommunala transportleder och kollektivtrafik ska planeras och byggas ut så att de tillgodoser medborgarnas behov. Samtidigt som bilismen motverkas från politiskt håll är många göteborgare beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop. Eftersom människors transportbehov bestäms efter de förutsättningar de har där de bor och verkar ska kommunen skapa förutsättningar för invånarna att själva välja vad som passar dem bäst och sedan respektera de besluten. Mot bakgrund av detta ska det vara kommunens strävan att tillhandahålla god framkomlighet för alla trafikslag. Man ska också säkerställa tillgången till parkeringsplatser omkring och på gångavstånd till alla delar av innerstaden. Omfattande så kallad söktrafik, bilister som letar efter parkeringsplatser, ska inte behöva förekomma i vårt Göteborg.

Det är inte bara våra vägar som faller under begreppet infrastruktur. Även andra livsviktiga system såsom de för vatten, avlopp, kommunikation och elektricitet är en del av den kommunala infrastrukturen och dess förvaltning. Idag är kapaciteten i avloppsnäten något som begränsar möjligheten till nybyggnation i flera områden. Medborgerlig Samling anser att all sådan infrastruktur ska ligga i framkant och aldrig utgöra en flaskhals i samhällsutvecklingen.