Social omsorg och äldreomsorg

Vi vill

  • Ställa tydliga krav på att alla som är friska och arbetsföra ska försörja sig själva
  • Införa hembesök för att säkerställa identiteten hos dem som får försörjningsstöd
  • Säkerställa en värdig vardag för alla brukare inom äldreomsorgen och hemtjänsten
  • Prioritera dem som verkligen behöver omsorg
  • Införa förbud mot tiggeri på större handelsplatser, tåg, spårvagn och större knutpunkter för kollektivtrafiken

På riksnivå vill Medborgerlig Samling göra omfattande förändringar i socialpolitiken med målet att alla som är friska och arbetsföra ska försörja sig själva. Sjuka och funktionsnedsatta ska få sin trygghet och försörjning säkrad med generella välfärdssystem. MED vill också ha en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Friska, arbetsföra människor ska inte tillåtas vara permanenta bidragstagare. Vi har utvecklat hur vi ser på detta i vårt socialpolitiska program.

I väntan på att vår politik kan genomföras på riksnivå behöver vi utforma vår kommunala politik utifrån den lagstiftning som råder.

MED Göteborg föreslår

Vi anser att friska och arbetsföra människor som idag uppbär försörjningsstöd måste ha mycket höga incitament att ta alla arbeten som finns. Om det inte går att finna ett arbete ska motprestation i form av arbete för Göteborgs Stad vara obligatorisk och försörjningsstödet dras in om motprestationen uteblir. Det är viktigt att barnen ser att “föräldrarna går till jobbet” även om detta jobb inte är ett reguljärt arbete. 

Medborgerlig Samling förespråkar folkräkning och vill att biometriska kontroller och modern teknik används för att identifiera alla som belastar våra välfärdssystem. Bidragsbrott och folkbokföringsbrott är idag vanliga i Sverige på grund av den globala rörligheten och de generösa asylreglerna. Det förekommer frekvent att individer som inte bor i Sverige mottar bidrag av olika slag från det allmänna. MED vill att Göteborgs Stad ska göra vad den kan för att upptäcka bidragsbrott. Detta kan exempelvis ske genom hembesök hos de som uppbär försörjningsstöd. Sådana hembesök innebär också att andra typer av bidragsbedrägerier, såsom exempelvis skenskilsmässor, kan upptäckas. MED vill även att kommunen ska driva opinion gentemot staten och verka för att en biometriskt säkrad folkräkning genomförs.

Göteborgs Stad ska inte betala ut något ekonomiskt stöd till människor som befinner sig illegalt i Sverige. De som ska prioriteras är gamla, sjuka och de med funktionsnedsättningar. De behövande kan ofta inte själva bevaka sina rättigheter. Insatserna ska ha fokus på den enskildes förmåga och stärka individen. 

Äldrevården behöver hålla en god standard med god personaltäthet. Det behövs en rad åtgärder för att säkerställa den nivå av värdighet som ska finnas för våra äldre. Personalen behöver utbildas för att kunna ge bästa möjliga vård, och språkkunskaperna i svenska behöver vara goda för att de äldre ska känna sig trygga och kunna kommunicera sina behov på ett enkelt och naturligt sätt. Andelen timanställda behöver minska och ersättas med ordinarie personal så att brukarna i högre utsträckning får träffa samma personal. Detta gäller både inom vårdboenden och hemtjänsten. 

Tiggeriet är ett samhällsproblem som bör förbjudas. För att ett sådant förbud ska bli effektivt bör det i första hand införas på nationell nivå och kombineras med ändrade riktlinjer för polisen och tydliga lagregler om obligatorisk utvisning av utländska medborgare som tigger systematiskt. Det framgår av Medborgerlig Samlings migrationspolitiska program på riksnivå. Att avveckla organiserat och systematiskt tiggeri är nödvändigt om vi vill uppnå ett värdigt samhälle för alla som bor här. Ingen ska behöva bli utlämnad till andras allmosor eller tvingas att leva i misär. Svenska medborgare bör alltid hänvisas till de institutioner som är upprättade till skydd för människor i utsatta situationer.

EU-medborgare utan uppehållstillstånd bör avvisas för att inte skapa olägenheter genom olagliga bosättningar, nedskräpning, försummelse av sina barns skolgång m.m. Då förläggs också ansvaret på den stat som dessa faktiskt tillhör och kan kräva sina rättigheter i. Hemlandet ska inte kunna smita undan de förpliktelser som var ett villkor för EU-inträdet. Att rättigheter och skyldigheter placeras där de hör hemma – och dit medel också solidariskt har allokerats inom unionen – är det enda långsiktigt hållbara i ett demokratiskt system.

I Göteborgs Stad vill vi att tiggeri förbjuds på större handelsplatser, tåg, spårvagnar och större knutpunkter för kollektivtrafiken.