Politiska program

Vår filosofi

Medborgerlig Samling är ett liberalkonservativt parti. Det liberala innebär att vi utgår ifrån en tilltro till individens förmåga att själv fatta beslut gällande sin ekonomi, sitt liv och sina uttryck. Det konservativa innebär en respekt för både befintliga fungerande system och samhällsbärande principer såsom äganderätt och yttrandefrihet.

Ekonomi och skatter

Vi anser att individen bättre kan avgöra hur egna intjänade pengar ska användas än stat, region och kommun. Idag går mer än halva lönen till skatt, men detta syns inte i lönebeskedet. Transparens i hur skattemedel inhämtas och hur de spenderas är fullt möjligt med dagens teknik och bör eftersträvas i största möjliga mån.

Skola och förskola

Göteborgs skolor ska präglas av kunskapsöverföring och arbetsro. Lärare skall ha makten att garantera detta, och elever som uppvisar antisocialt beteende bör i högre utsträckning än idag kunna omplaceras. Göteborgs Stad ska stödja etableringen av friskolor för att säkerställa det fria skolvalet, och inrätta nya kommunala skolor där det behövs.

Trygghet och ordning

 Oron för att utsättas för brott har ökat markant de senaste decennierna. Ordningsvakter och väktare bör kunna ges möjlighet att enkelt samverka med polisen. Vi ser positivt på att kommunen kan anställa ordningsvakter och väktare.

Bostäder och stadsplanering

Mot bakgrund av Göteborgs kroniska bostadsbrist vill vi se en liberalisering av bostadspolitiken och en förenklad bygglovsprocess. Vi anser att lösningen ligger i att ta bort byråkratiska hinder och att minska styrningen av marknaden. Göteborgs Stad bör avyttra villatomter i en väsentlig takt.

Miljö och hållbarhet

Vi har ett ansvar att förvalta vår planet med dess rika naturresurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Kretsloppstänkande och hållbara lösningar ska vara en viktig del av lokalpolitiken.

Integration

Alla invånare ska ha samma möjlighet att leva ett självständigt liv fritt från kulturella och religiösa påtryckningar, hot och våld. Det är avgörande för en lyckad integration att de nyanlända redan från början får rätt verktyg att förstå det svenska språket och samhället.

Social omsorg och äldreomsorg

På riksnivå vill Medborgerlig Samling göra omfattande förändringar i socialpolitiken med målet att alla som är friska och arbetsföra ska försörja sig själva. Sjuka och funktionsnedsatta ska få sin trygghet och försörjning säkrad med generella välfärdssystem.

Likabehandling

Vi anser att alla medborgare ska behandlas lika, oavsett grupptillhörighet.  Identitetspolitik har fått orimligt stort inflytande över offentlig verksamhet, och leder till institutionaliserad diskriminering. Samtidigt har politiken tillåtit hederskulturen att breda ut sig i Sverige.

Näringsliv

Fritt företagande är grunden för tillväxt och sysselsättning i samhället. Med hög och växande sysselsättning byggs ett långsiktigt välmående samhälle som genererar skatteintäkter till offentligheten.

Kultur, fritid och föreningar

Det är viktigt att förvalta befintlig kultur och att vårda vårt kulturarv. Kommunen ska också möjliggöra medborgarnas initiativ för kultur- och fritidsaktiviteter.

Trafik och infrastruktur

Likt stigar som av generation efter generation har trampats upp till större leder eftersom människor har velat gå just där, ska vägar byggas för att tjäna folket. Med en växande stad behöver vägar rustas upp och nya vägar anläggas.